Акти Друштва
PDFРешење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду 2022 - 267KB
PDFОдлука Скупштине Друштва о Програму рада и Финансијског пословања "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2022.годин - 641KB
PDFПрограм рада "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2022. годину - 1502KB
PDFФинансијско пословање "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2022. годину - 1781KB

PDFОдлука о одређивању лица за заштиту података о личности - 112KB
PDFОдлука о измени Одлуке о одређивању одговорног лица контролу забране пушења - 548KB
PDFПравилник о заштити података о личности - 434KB
PDFОдлука Скупштине Друштва о Програму рада и Финансијском пословању Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд за 2021.годину - 567KB
PDFПрограм рада "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2021. годину - 1110KB
PDFФинансијско пословање "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2021. годину - 1684KB
PDFОдлука о именовању повереника цивилне заштите - 1468KB
PDFОдлука о распореду радног времена запослених у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору - 1492KB
PDFПлан примене мера за спречавање појава и ширења епидемије заразне болести - 3577KB
PDFПравилник о ближем уређењу поступка јавне набавке - 1375KB
PDFРешење о давању сагласности на одлуку о усвајању Програма рада и Финансијско пословање "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2020.годину - 909KB
PDFОдлука Скупштине Друштва о Програму рада и Финансијском пословању Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд за 2020.годину - 51KB
PDFПрограм рада "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2020. годину - 1220KB
PDFФинансијско пословање ""Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2020. годину - 3828KB
PDFОбразац за евидентирање података пословних партнера - 65KB
PDFИнтерна процедура о запошљавању на реализацији РХП програма - 228KB
PDFРешење о давању сагласности на одлуку о усвајању Програма рада и Финансијско пословање "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2019.годину - 100KB
PDFОдлука Скупштине Друштва о Програму рада и Финансијском пословању Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд за 2019.годину - 50KB
PDFПрограм рада "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2019.годину - 9998KB
PDFФинансијско пословање ""Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2019. годину - 6844KB
PDFРешење о давању сагласности на одлуку о усвајању Програма рада и Финансијско пословање "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2018.годину - 117KB
PDFОдлука Скупштине Друштва о Програму рада и Финансијском пословању Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд за 2018.годину - 48KB
PDFПрограм рада "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2018. годину - 811KB
PDFФинансијско пословање ""Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2018. годину - 2864KB

PDFПравила заштите од пожара - 11467KB

PDFПравилник о оцењивању запослених на реализацији Регионалног програма стамбеног збрињавања - 3498KB
PDFРешење о давању сагласности на Програм рада и Финансијско пословање "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2017.годину - 574KB
PDFОдлука Скупштине Друштва о Програму рада и Финансијском пословању Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд за 2017.годину - 48KB
PDFПрограм рада и Финансијско пословање "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2017.годину - 10645KB
PDFПречишћен текст - Одлука о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору - 421KB
PDFОдлука о измени одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору - март 2017.године - 427KB
PDF Одлука Скупштине Друштва о континуитету аката Друштва - 554KB
PDFОдлука о измени и допуни одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору - децембар 2016.године - 1570KB

PDFПравилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем - 806KB
PDFВлада РС - Решење о давању сагласности на Програм рада и Финансијско пословање ЈУП-а за 2016.годину - 577KB
PDFОдлука Скупштине Друштва о Програму рада и Финансијског пословања "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2016.годину - 499KB
PDFПрограм рада "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2016.годину - 4523KB
PDF Допуна Програма рада "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2016.годину - 547KB
PDFФинансијско пословање "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2016.годину - 7018KB
PDFРешење о давању сагласности на финансијско пословање "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2015.годину - Измена(Rebalans) - 552KB
PDFОдлука Скупштине Друштва о Финансијском пословању "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд - Измена - (Rebalans) - 495KB
PDFFinansijsko poslovanje "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd za 2015. godinu - Izmena- (Rebalans) - 6468KB
PDFРешење о давању сагласности на одлуку о усвајању Програма рада и Финансијског пословања "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2015.годину - 608KB
PDFОдлука Скупштина Друштва о Програму рада и Финансијском пословању "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2015.годину - 34KB
PDFПрограм рада "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2015.годину - 1311KB
PDFФинансијско пословање "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2015.годину - 1845KB
PDFПравилник о раду - 15870KB
PDFРешење о давању сагласности на Правилника о раду - 494KB
PDFПравилник о изменама Правилника о раду - 582KB
PDFРешење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду - 494KB

PDFРешење о давању сагласности на одлуку о расподели добити "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2014.годину - 519KB
PDFПравилник о дисциплинској одговорности запослених - 3530KB
PDFПравилник о накнадама за службена путовања у иностранство - 4146KB
PDFПравилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд - 716KB
PDFПравилник о образовању стручном оспособљавању и усавршавању запослених - 1993KB
PDF Интерна процедура о изгледу аката и достављање аката на потпис овлашћеном лицу - 1708KB
PDFПравилник о коришћењу службених мобилних телефона - 2792KB
PDFПравилник о начину и условима коришћења службених возила - 397KB
PDFОдлука о одређивању лица за предузимање одговарајућих мера и активности ради организовања заштите од пожара - 51KB
PDFОдлука о измени Одлуке о начину,условима и поступку давања у закуп - 3334, 21.10.2014. - 56KB
PDFОдлука о распореду коришћења објекта НТП Звездара - 152KB
PDFОдлука о закупу НТП Звездара - 357KB
PDFПротокол пословне комуникације са Кодексом професионалне етике - 550KB
PDFПравилник о реализацији пројеката изградње - 374KB
PDFПравила о управљању ризицима - 816KB
PDFОдлука о измени Одлуке о одређивању одговорног лица контролу забране пушења - 548KB
PDFОдлука о измени Одлуке о одређивању одговорног лица Марије Вуксановић за обављање послова безбедности и здравља на раду - 480KB
PDFПравилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама - 1491KB
PDFПравилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи у случају повреде или изненадне болести радника - 136KB
PDFПравилник план спровођења поступка процене ризика на радном месту и у радној околини - 3690KB
PDFПравилник о чувању пословне тајне - 289KB


PDFПравилник о коришћењу средстава за репрезентацију - 100KB
PDFПравилник о употреби и чувању печата и штамбиља - 209KB
PDFПравилник о канцеларијском пословању - 444KB
PDFПравилник о безбедности и здрављу на раду - 527KB
PDFПравилник о заштити од пожара - 503KB
PDFПравила заштите од пожара - 587KB


86ms